Cùng nhau học tiếng nhật

なくてはならない

—***—

Cấu trúc 【なくてはならない 】  → tham khảo 【なければ】2

Được đóng lại.