といったらありゃしない

—***—

Cấu trúc

といったらありゃしない

(… hết chỗ nói /… hết sức )

[Nといったらありゃしない] [A-いといったらありゃしない]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học