Cùng nhau học tiếng nhật

おいて

—***—

Cấu trúc

     おいて  

không gì khác ngoài… /ngoài… không ai

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

tham khảo【 をおいて

Được đóng lại.