Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 41 : ~ほど~ない~ ( Không … bằng )

Giải thích:

Thể hiện ý lấy N2 làm chuẩn để so sánh thì N1 không bằng N2

Ví Dụ

 

ベトナムは日本ほど寒くない。
 
Việt Nam không lạnh bằng Nhật Bản
 
山田さんは田中さんほど英語を話するが上手ではありません。
 
Anh Yamada nói tiếng Anh không giỏi bằng Anh Tanaka
 

Được đóng lại.