Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 29 : ~さらに~(~更に)( Thêm nữa, hơn nữa )

*Giải thích:
 
Cách nói thể hiện tiến triển hơn hiện tại. Biểu hiện từ trong văn viết, ngoài ra cũng sử dụng từ nói lịch sự. Khi sử dụng cùng với số lượng thì sẽ mang ý nghĩa là hơn thế nữa.
 
*Ví dụ:
 
途中の小屋まで5時間、それから頂上まではさらに2時間かかった。
 
Chúng tôi đã mất 5 tiếng để leo lên tới căn chòi ở lưng chừng núi, rồi từ đó leo lên đến định núi, chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng nữa
 
さらに5人お各が店に入りました
 
Thêm 5 khách hàng đã vô cửa hàng
 
あの建物は高いがあの建物はさらに高い
 
Tòa nhà này cao nhưng tòa nhà kia còn cao hơn nữa
 

Được đóng lại.