Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 25 : ~かねない~ ( Có lẽ )

*Ví dụ:
 
風邪だからといってほうっておくと、大きい病気になりかねない。
 
Dù chỉ bị cảm thôi, nếu cứ bỏ mặc như thế mà không lo thuốc men, thì có thể bệnh sẽ trở nặng
 
今回の土砂崩れは二次災害を引き起こしかねないものであり、対策を急がねばならない。
 
Trận sụt lỡ đất lần này có thể sẽ gây thiệt hại kế tiếp, cần phải gấp rút bàn cách đối phó.
 
あまり遊んでばかりいると、落第しかねない。
 
Nếu cứ chỉ chơi thế này thì có thể thi trượt đấy
 
*Chú ý:
 
Ý nghĩa giống với ~おそれがある , chỉ khác công thức dùng khi có khả năng mang lại kết quả xấu
 

Được đóng lại.