Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 112 : ~につき ( Vì… )

Giải thích:

Thường sử dụng để ghi chú thích, lưu ý của cửa tiệm

Ví dụ:

明日は日曜日につき、お休みさせてください。
 
Ngày mai là chủ nhật nên chúng tôi xin nghĩ
 
雨天につき、試合は中止といたします。
 
Vì trời mưa nên trận đấu hôm nay được hủy bỏ
 
父は高齢につき参加をとりやめさせていただきます。
 
Cha tôi vì tuổi già nên được phép ngưng tham gia
 

Được đóng lại.