Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 158 : ~はどう(で)あれ ( Bất kể cái gì, sao cũng được, dù cách gì )

Ví dụ:

たとえ天候がどうであれ、私は行きます。
 
Dù thời tiết như thế nào tôi cũng sẽ đi
 
あなたの過去がどうであれ、あなたを支えて行きたい。
 
Dù quá khứ của bạn như thế nào thì tôi cũng muốn giúp đỡ bạn
 
何がどうであれ、失う物は何もない。
 
Bất kể là cái gì, một khi đồ vật bị mất thì không còn gì cả.

Được đóng lại.