Cùng nhau học tiếng nhật

[ Kanji Minna ] Bài 2 : ほんの気持ちです ( Chỉ là chút quà thôi )

Hán tựÂm hánhiragana
BẢN/BỔN ほん
辞書 TỪ THƯ じしょ
雑誌 TẠP CHÍ ざっし
新聞 TÂN VĂN しんぶん
手帳 THỦ TRƯƠNG てちょう
名刺 DANH THÍCH めいし
鉛筆 DUYÊN BÚT えんぴつ
時計 THỜI KẾ とけい
TẢN かさ
自動車 TỰ ĐỘNG XA じどうしゃ

 

Được đóng lại.