Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 青森県 冬が来て暖かい「ストーブ列車」が始まる

青森県あおもりけん ふゆあたたかい「ストーブ列車れっしゃ」がはじまる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.