Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai3

“NHK04-bai3”.