Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 21 : Động từ thể NAI

Những động từ kết thúc bằng NAI được gọi là động từ thể NAI. Tôi xin giải thích cách đổi động từ thể MASU sang động từ thể NAI, tức là thể phủ định ở dạng thân mật.

 

Trước hết, nếu nguyên âm trong âm tiết đứng ngay trước MASU là E, thì chỉ cần đổi MASU thành NAI. Ví dụ, TABEMASU, “ăn”, thànhTABENAI, “không ăn”. 

Tiếp theo, nếu nguyên âm trong âm tiết đứng ngay trước MASU là I, thì có 2 trường hợp:

Trường hợp thứ 1, đổi MASU thành NAI. Ví dụ, OKIMASU, “ngủ dậy”, trở thành OKINAI, “không dậy”.

Trường hợp thứ 2, bỏ MASU rồi đổi nguyên âm đứng ngay trước MASU thành A và thêm NAI vào. Ví dụ với từ IKIMASU, nghĩa là “đi”. Ở đây âm tiết đứng trước MASU là KI. Đầu tiên, đổi KI thành KA, rồi thêm NAI. Như vậy, thể NAI của IKIMASU là IKANAI, “không đi”.

Nhưng nếu âm tiết đứng trước MASU chỉ có nguyên âm I mà không có phụ âm đi kèm, thì đổi I thành WA và thêm NAI vào. Ví dụ, TSUKAIMASU, “dùng”, thành TSUKAWANAI,”không dùng”.

Cuối cùng là một động từ chia bất quy tắc. Đó là KIMASU, “đến”, chuyển sang thể NAI là KONAI, “không đến”.

 

Được đóng lại.