Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 12 : Các động từ thể TA

Động từ ở thể TA là các động từ khi chia kết thúc bằng TA hoặc DA, mang ý nghĩa hành động ở quá khứ hoặc đã hoàn thành. Sau đây, tôi xin giải thích cách đổi từ thể MASU sang thể TA.

 

 

Cách đổi cơ bản là đổi MASU thành TA. Ví dụ: NAREMASU, “quen với cái gì”, thành NARETA. Trong NAREMASU, âm tiết đứng ngay trước MASU là RE có nguyên âm E. Cách đổi này áp dụng cho tất cả các động từ có nguyên âm E trong âm tiết ngay trước MASU, và một số động từ có nguyên âm I trong âm tiết trước MASU. 

Một kiểu khác là các bạn không chỉ đổi MASU mà còn đổi cả âm tiết ngay trước nó. 

Nếu âm tiết ngay trước MASU là RI, bạn đổi cả RI và MASU, thành TTA. Ví dụ, ATSUMARIMASU, “tập trung”, thành ATSUMATTA. Nếu âm tiết trước MASU là I hoặc CHI, thì cũng đổi cả I hoặc CHI và MASU thành TTA.

Nếu âm tiết ngay trước MASU là MI, NI, hay BI, đổi cả âm tiết này và MASU thành NDA. Ví dụ, YOMIMASU, “đọc”, trở thành YONDA.

Nếu âm tiết trước MASU là KI, đổi âm tiết này và MASU thành ITA. Ví dụ: KIKIMASU, “nghe”, thành KIITA. Nếu âm tiết trước MASU là GI, đổi âm tiết này và MASU thành IDA. Ví dụ: ISOGIMASU, “vội”, thành ISOIDA. 

Động từ IKIMASU, “đi”, là ngoại lệ duy nhất của quy tắc này. Thể TA của từ này là ITTA.

Thật ra, cách chia động từ thể TA giống cách chia động từ thể TE mà bạn đã học trong bài 8 và 9. Bạn chỉ cần thay TE bằng TA, và DE bằng DA. 

 

Được đóng lại.