Cùng nhau học tiếng nhật

んで

Cấu trúc

んで ( Vì… nên… )

[ N/Na なんで] [ A/V んで]

Ví dụ

① かぜなんで、今日きょうやすみます。
 Vì bị cảm nên hôm nay tôi nghỉ.

② あめりそうなんで洗濯せんたくはやめときます。
 Vì trời có vẻ sắp mưa, nên tôi thôi không giặt đồ nữa.

③ あんまりおいしかったんで、ぜんぶべてしまった。
 Vì ngon quá, nên tôi đã lỡ ăn hết mất rồi.

④ のこった仕事しごとはあしたかならずかたづけるんで、今日きょう勘弁かんべんしてください。
 Công việc còn dở, ngày mai nhất định tôi sẽ làm nốt cho xong. Vậy hôm nay, xin anh đừng bắt tôi làm.

⑤ いそいでつくったんで、おいしくないかもしれませんよ。
 Vì tôi làm vội nên có lẽ không ngon đâu.

Ghi chú :

Là cách nói thân mật của「ので」 . Vì có âm hưởng khá thô lỗ, nên không thể dùng để nói với người trên mình.
→Tham khảo【ので

Được đóng lại.