Cùng nhau học tiếng nhật

ものなら

—***—

Cấu trúc 1

… ものなら ( Nếu có thể…)

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng để giả định rằng: “Trong trường hợp nếu thực hiện được, thì …” cho những việc ít có khả năng thực hiện. Thường sử dụng động từ khả năng. Trường hợp lặp lại cùng một động từ thì nhấn mạnh ý nghĩa là thực tế không thực hiện được. Ví dụ (6) là cách nói có tính thành ngữ, là cách nói thách thức đối phương.

Cấu trúc 2

V-ようものなら ( Nếu / lỡ có )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Là cách trình bày điều kiện hơi cường điệu, diễn tả ý nghĩa “lỡ như xảy ra chuyện như thế thì …”. Theo sau thường là một cách nói với nội dung “phát sinh những sự việc tồi tệ”.

Được đóng lại.