Cùng nhau học tiếng nhật

がり 

【がり 】  → tham khảo【 がる

Được đóng lại.