Cùng nhau học tiếng nhật

うる

—***—

Cấu trúc

うる  ( Có thể )

[R-うる]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Đi kèm với dạng liên dụng của động từ. Dạng từ điển của nó có 2 hình thức「うる/える」 nhưng dạng マスchỉ có hình thức 「えます」 dạng phủ định chỉ có hình thức 「えない」 và dạng タchỉ có hình thức 「えな」.

Diễn tả ý nghĩa “có thể tiến hành hành vi đó, điều đó có khả năng xảy ra”. Dạng phủ định có nghĩa “không thể tiến hành hành vi đó, điều đó không có khả năng xảy ra”.

Đối với những hình thức biểu thị khả năng「V-れる」 như trong trường hợp 「書ける」,「読める」 thì chỉ có thể dùng động từ có chủ ý, nhưng đối với 「うる」 như trong ví dụ (1), (4) thì cũng có thể sử dụng động từ không có chủ ý. Khác với hình thức biểu thị khả năng,「V うる」không sử dụng trong trường hợp diễn tả năng lực.
(sai)彼はフランス語が話しうる。

(đúng)彼はフランス語が話せる。

Anh ấy nói được tiếng Pháp.

Thông thường, dùng ở dạng văn viết, nhưng riêng 「ありえない」thì cũng dùng trong đàm thoại hằng ngày.

Được đóng lại.