Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO ニュース ] 「元号が変わるので料金が変わる」うそのメールが見つかる

元号げんごうわるので料金りょうきんわる」うそのメールがつかる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

jQuery(document).ready( function(){ jQuery('#iump_login_username').on('blur', function(){ ihcCheckLoginField('log', 'Please complete all required fields!'); }); jQuery('#iump_login_password').on('blur', function(){ ihcCheckLoginField('pwd', 'Please complete all required fields!'); }); jQuery('#ihc_login_form').on('submit', function(e){ e.preventDefault(); var u = jQuery('#ihc_login_form [name=log]').val(); var p = jQuery('#ihc_login_form [name=pwd]').val(); if (u!='' && p!=''){ jQuery('#ihc_login_form').unbind('submit').submit(); } else { ihcCheckLoginField('log', 'Please complete all required fields!'); ihcCheckLoginField('pwd', 'Please complete all required fields!'); return FALSE; } }); } );

単語たんご

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.