Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 57 : ~のばる~ ( Đạt hơn…. )

Ví dụ :

今年、果物の生産量は10トンにのぼる
 
Sản lượng trái cây năm nay đạt hơn 10 tấn
 
今年の収入は3百万ドンにのぼる
 
Khoản thu nhập năm nay đạt hơn 300 triệu đồng

Được đóng lại.