Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 39 : TO OMOIMASU

Khi thể hiện ý kiến, quan điểm hoặc phỏng đoán, đầu tiên nói điều bạn nghĩ rồi thêm TO OMOIMASU, nghĩa là “tôi nghĩ là”. 

OMOIMASU là động từ, nghĩa là “nghĩ”, rồi thêm TO vào sau điều bạn nghĩ. Trước TO OMOIMASU, động từ ở dạng thông thường như thể từ điển hoặc thể TA. Các bạn đã học về thể thông thường của động từ ở bài 26 rồi.

Bây giờ, tôi sẽ lấy ví dụ câu “Tôi nghĩ là cô ấy sẽ đến”.

 

“Cô ấy” là KANOJO. Thể từ điển của “đến” là KURU. Như vậy “cô ấy sẽ đến” là KANOJO WA KURU. Sau đó, thêm TO OMOIMASU. Như vậy cả câu nói là KANOJO WA KURU TO OMOIMASU, “Tôi nghĩ là cô ấy sẽ đến”.

Nếu tính từ đuôi I đứng trước TO OMOIMASU, thì vẫn giữ nguyên. Vậy câu “Tôi nghĩ là cô ấy xinh đẹp” sẽ nói thế nào? 

“Xinh đẹp” là UTSUKUSHII. Đây là tính từ đuôi I . Câu này nói là KANOJO WA UTSUKUSHII TO OMOIMASU.

Nếu trước TO OMOIMASU là danh từ hoặc tính từ đuôi NA thì thêm DA vào sau các từ này. Xin ví dụ với câu “Tôi nghĩ cái đó tiện lợi”. 

“Cái đó” là SORE. “Tiện lợi” là BENRI, một tính từ đuôi NA. Như vậy phải thêm DA vào sau và nói BENRI DA. Sau SORE WA BENRI DA, nghĩa là “cái đó tiện lợi”, thêm TO OMOIMASU, “tôi nghĩ là”, thành SORE WA BENRI DA TO OMOIMASU, “Tôi nghĩ là cái đó tiện lợi”. 

 

Được đóng lại.