Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 15 : ろくに~ない(碌に~ない)( Không …. Một chút gì )

*Giải thích:
 
Diễn tả sự việc phủ định hoàn toàn
 
*Ví dụ:
 
テストも近いというのに、あの子ったらろくに勉強もしないんだから。
 
Ngày thi cận kề rồi, vậy mà cô bé đó hầu như không học hành gì cả
 
彼女は今日ろくに何にも食べなかった。
 
Cố ấy cả ngày hôm nay không ăn gì cả
 
せっかく海に来たというのに、彼女はろくに泳ぎもしないで肌を焼いてばかりいた。
 
Đã cất công đến biển vậy mà cô ấy không gì cả, chỉ toàn phơi nắng mà thôi.
 

Được đóng lại.