Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 57 : ~ことなしに ( Không có, không làm gì )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp nếu biểu thị việc không có, nếu không làm điều gì, hay với việc biểu thị không làm điều gì, không có điều gì thì sẽ như thế nào.

Ví dụ:

努力することなしに成功はありえない。
 
Không thể có thành công nếu không nỗ lực.
 
誰しも他人を傷つけることなしには生きていけない。
 
Không ai có thể sống được nếu không gây thương tổn gì cho kẻ khác.
 
リスクを負うことなしに新しい道を切り開くことはできないだろう。
 
Tôi nghĩ không thể nào mở ra một lối đi mới mà không chấp nhận rủi ro.
 

Được đóng lại.