Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 35 : ~たる ( là, nếu là, đã là )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị lập trường, vị trí, vai trò, “AたるB” nếu B là A thì

ví dụ:

教師たる者、学生に対して常に公平であるべきだ。
 
Đã là giáo viên thì phải luôn công bằng với học sinh
 
ベトナム人たる私、ホーチミンはすばらしい人と思います。
 
Là một người Việt Nam, tôi nghĩ Hồ Chí Minh là một người tuyệt vời

Được đóng lại.