Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 138 : ~にかぎったことではない(~に限ったことではない)Không chỉ

Giải thích:

Dùng để nhấn mạnh nhiều hơn mẫu câu 「に限らない」về cơ bản thì giống với cách sử dụng của mẫu câu này. Diễn tả ý nghĩa toàn bộ không phải như thế nhưng cũng có những ngoại lệ.

Ví dụ:

あの人が遅刻するのは今日に限ったことではない。
 
Người kia, không phải chỉ đi trễ vào ngày hôm nay mà thôi đâu.
 
レポートのできが悪いのはこの学生に限ったことではない。
 
Không chỉ có sinh viên này là viết báo cáo không tốt.
 
日本の物価の高さはなにも食料品にかぎったことではな。
 
Vật giá ở Nhật cao, không phải chỉ ở các mặt hàng thực phẩm.
 
 

Được đóng lại.