Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 日本で働く外国人を増やすための法律ができる

日本にっぽんはたら外国人がいこくじんやすための法律ほうりつができる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.