Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai1

“NHK04-bai1”.