Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO ニュース ] 400年前に植えられた桜 花がきれいに咲く

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

jQuery(document).ready( function(){ jQuery('#iump_login_username').on('blur', function(){ ihcCheckLoginField('log', 'Please complete all required fields!'); }); jQuery('#iump_login_password').on('blur', function(){ ihcCheckLoginField('pwd', 'Please complete all required fields!'); }); jQuery('#ihc_login_form').on('submit', function(e){ e.preventDefault(); var u = jQuery('#ihc_login_form [name=log]').val(); var p = jQuery('#ihc_login_form [name=pwd]').val(); if (u!='' && p!=''){ jQuery('#ihc_login_form').unbind('submit').submit(); } else { ihcCheckLoginField('log', 'Please complete all required fields!'); ihcCheckLoginField('pwd', 'Please complete all required fields!'); return FALSE; } }); } );

Được đóng lại.