Cùng nhau học tiếng nhật

をちゅうしんに

—***—

Cấu trúc

  【をちゅうしんに】  

Đứng đầu là / xung quanh / chủ yếu

[NをちゅうしんにV]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.