Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 102 : ~にとって~ ( Cùng với )

Giải thích:

Danh từ dùng ỡ mẫu câu này là danh từ chỉ người

Ví dụ:

彼にとってこんな修理は何でもないことです。
 
Đối với anh ấy việc tu sửa như thế này cũng dễ thôi
 
私にとって一番が家族です。
 
Đối với tôi gia đình là số một
 
それは彼にとって重大です。
 
Điều này là quan trọng đối với anh ấy
 

Được đóng lại.