Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 150 : ~によらず ( Bất kể là )

Giải thích:

Hình thức sử dụng mẫu câu đó là danh từ hoặc câu bao gồm trợ từ nghi vấn.
Khi gắn với danh từ hoặc câu danh từ không có trợ từ nghi vấn thì sẽ thể hiện ý nghĩa là không phụ thuộc vào cách thức…..hoặc không phải là phương pháp của…
Trường hợp gắn với danh từ kèm theo trợ từ nghi vấn いつ/だれ/どこ/どのsẽ mang ý nghĩa không liên quan đến…mà toàn bộ là….

Ví dụ:

古いしきたりによらず、新しい簡素なやり方で式を行いたい。
 
Tôi muốn cử hành nghi lễ không theo truyền thống cổ, mà theo cách thức mới và đơn giản
 
彼は見かけによらず頑固な男だ。
 
Trái với vẻ ngoài của mình, anh ấy là một người đàn ông cứng đầu.
 
何事によらず、周囲を怠らないことが肝心だ。
 
Trong mọi trường hợp, điều cốt yếu là không được để mất cảnh giác
 

Được đóng lại.