Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] グランプリファイナルで16歳の紀平選手が優勝する

グランプリファイナルで16さい紀平きひら選手せんしゅ優勝ゆうしょうする

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.