Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai9

“NHK04-bai9”.