Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai32

“NHK04-bai32”.