Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai19

“NHK04-bai19”.