Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai11

“NHK04-bai11”.