Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 18 : ~よてい(予定)( Theo dự định , theo kế hoạch )

 

Giải thích:
 
Chúng ta dùng mẫu câu này để nói về dự định, kế hoạch.
 
Ví dụ:
 
私は旅行へ行く予定です。
 
Tôi dự định đi du lịch
 
来年日本へ行く予定です。
 
Năm sau tôi dự định đi Nhật
 
新しい時計を買う予定です。
 
Tôi dự định mua đồng hồ mới
 
明日に書類を送付する予定です。
 
Tôi dự định sẽ gửi tài liệu vào ngày mai
 
今月に仕事がやめるつもりです。
 
Theo kế hoạch thì cuối tháng này tôi nghĩ làm
 

Được đóng lại.