Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 28: ただいま

ただいま

Tôi đã về

 

Hội Thoại:

A: ただいま

     Tôi đã về.

B: おかえりなさい

     Anh đã về rồi.

A: これだれのくつですか。ずいぶんおおきいですね。

     Đây là giấy của ai vậy? Khá to nhỉ.

B: ああ、これはけんじんくつです。

    À, đây là giày của Kento

Từ vựng:

だれの だれの của ai

くつ giày

おおきい おおきい to, lớn

Chú ý: 

Câu chào khi về nhà:

Người mới về chào là ただいま

Người đón người mới về chào là おかえりなさい

Được đóng lại.