Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO ニュース ] 福島県大熊町 町を守る「じじい部隊」の活動が終わる

福島県ふくしまけん大熊町おおくままち まちまもる「じじい部隊ぶたい」の活動かつどうわる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.