Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 29 : ~ようが ( Dù có làm gì thì )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị dù có làm gì/ ra sao/ như thế nào đi nữa thì cũng….

Ví dụ :

どこで何をしようが私の勝手でしょう。
 
Dù tôi có làm gì ở đâu đi nữa, cũng là tùy ý tôi thôi
 
彼がどうなろうか、私の知ったことではない。
 
Dù anh có ra sao đi nữa thì tôi cũng không cần biết
 
人に何と言われようが、自分の決めたことは実行する。
 
Dù ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn thực hiện những chuyện mình đã quyết định
 
 

Được đóng lại.