Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai20

“NHK04-bai20”.