Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai17

“NHK04-bai17”.