Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] やなんぞ

Cấu trúc

やなんぞ  ( N hay gì đó )

[Nやなんぞ]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Nghĩa là 「…やなにか」(…hay gì đó), nhưng chỉ dùng trong câu phủ định. Cũng có thể nói 「やなんか」 .Là cách nói hơi cổ.

Được đóng lại.