Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] まもなく

Cấu trúc 1

まもなく ( Sắp / chẳng bao lâu nữa )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Là cách nói diễn tả rằng cho tới khi sự việc tiếp theo xảy ra thì chỉ còn rất ít thời gian. Cách nói này có phần trang trọng hơn so với 「すぐに」.

Cấu trúc 2

V-ると/V-て まもなく

Chẳng bao lâu sau khi V thì … / V được một lúc thì …

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

+ Đi kèm phía sau là những từ chỉ một sự việc , dùng để diễn đạt quan hệ thời gian trươc sau với ý nghĩa là 「はじめのことが起きてから少しして、関連のある、次のことが起こる」(sự việc ban đầu xảy ra được một lúc thì một sự việc có liên quan xảy ra theo).
+ Có một cách nói khác rất giống là 「V-てすぐ」(V xong thì ngay lập tức), nhưng 「V-てすぐ」 sử dụng trong trường hợp 2 sự việc tiếp nối nhau, xảy ra ngay lập tức. Còn 「V-るとまもなく/V-てまなく」 sử dụng trong trường hợp không sít sao lắm, có ý nghĩa 「少し時間がたって/しばらくしてから次のことがおきる」 (một lúc sau thì sự việc tiếp theo mới xảy ra).

Được đóng lại.