Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] はやいか

Cấu trúc

はやいか ( Tức thì )

[V-るがはやいか]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Diễn đạt cảnh tượng tiếp sau một hành động có một hành động khác xảy ra ngay. Ý nghĩa là “gần như đồng thời Với …”, “… ngay lập tức”.
Trong ví dụ (1), ý nghĩa của câu là “ngay lập tức, tới mức không biết là việc nói “Chào mẹ, con đã về” và việc chạy đi chơi, việc nào nhanh hơn”, có nghĩa là “gần như đồng thời với việc nói “Chào mẹ, con đã về” là cậu ta chạy đi chơi luôn”. Là mẫu câu dùng trong văn viết.

Được đóng lại.