[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] といけない

Cấu trúc

といけない ( Nếu… thì khốn )

[V-るといけない  から/ので]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Dùng để diễn tả tâm trạng lo lắng, e sợ trước một sự việc không mong muốn, rằng “việc đó xảy ra thì khốn”. Trong phần lớn trường hợp, sử dụng hình thức「…といけないので/から/と思って」( bởi vì/ tôi nghĩ nếu…thì khốn ), theo sau là những từ diễn tả ý nghĩa trước sau cho không xảy ra chuyện gì nguy khốn. Mẫu câu「V- てはいけない」cũng diễn tả ý nghĩa tương tự , nhưng lối nói này có thể dùng để diễn đạt sự cấm chỉ, khi ở dạng dứt câu.