Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] ではあるが

Cấu trúc

ではあるが ( Là / thì… nhưng )

[N/Na ではあるが]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Dùng để trình bày sự đánh giá dưới hình thức so sánh đối chiếu. Trong vế đứng trước trợ từ 「が」 , người nói thừa nhận giá trị mang tính chất bộ phận hoặc nói lên kiến giải mang tính chất phủ định ; sau đó đưa ra một sự đánh giá đối lập lại. Trọng tâm ý nghĩa của câu đặt ở đánh giá phía sau. Thường dùng trong văn viết. Trường hợp dùng với tính từ イ , ta có dạng 「A-くはあるが」.

Được đóng lại.