Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] ちがいない

Cấu trúc

【ちがいない】  Chắc hẳn

[N/Na (である) にちがいない]    [A/V にちがいない]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Diễn đạt ý người nói tin rất chắc một điều gì, dựa vào một căn cứ nào đó. So với cách nói 「だろう」 thì ở đây, mức độ xác tín, chắc mẩm của người nói cao hơn. Thường dùng trong văn viết. Nếu dùng trong văn nói thì có khuynh hướng nghe như là phóng đại, nên ngoại trừ tình huống đặc thù như ở ví dụ (6), người ta thường dùng những lối nói như 「きっと…と思います」 hơn.

Được đóng lại.