Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それほど

Cấu trúc

【それほど】 ( Đến mức ấy/ (không…) lắm )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Biểu thị ý 「そんなに」 (như thế, đến thế). Thường dùng kèm theo một từ ngữ phủ định, để diễn đạt ý nghĩa「あまり…ない」 (không… lắm), như trong (2) và (3).

Được đóng lại.