Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それなら

Cấu trúc

それなら ( Nếu thế thì )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Biểu thị ý nghĩa “nếu thế, trong trường hợp ấy thì…”, sau khi nghe những điều đối phương nói. →tham khảo 【なら1】

Được đóng lại.