Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それこそ

Cấu trúc

それこそ  ( Khỏi phải nói / đích thị là )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.